ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Sales

Sales and Sign up Queries
Mon-Fri: 9am - 9pm CT
Average Response Time: 6 Hours

 Support

Technical Support and Customer Service
Mon-Sun: 24 Hours
Average Response Time: 3 Hours

 Billing

Billing Queries, Billing Cycle, Cancellations
Mon-Fri: 9am - 9pm CT
Average Response Time: 6 Hours

 Domains

Domain Inquiries
Mon-Fri: 9am - 9pm CT
Average Response Time: 12 Hours

 Abuse

Abuse Complaints
Mon-Fri: 9am - 9pm CT
Average Response Time: 24 Hours